Protektor kültéri falfesték biztonsági adatlap

Protektor kültéri festék biztonsági adatlap
EU rendelet 1907/2006 (II. melléklet) szerint

1. Gyártó / forgalmazó
Magyarországi forgalmazó: Protektor Hungary Kft.
1149 Budapest Handzsár utca 4. Telefon: 06 70 772 0794

2. Lehetséges veszélyek
A veszély jelölése: nem jelölésköteles
Veszélyszimbólum: —
Emberre és környezetre ható különleges veszélyre utalások: nem jelölésköteles

3. Összetétel/ Az alkotórészekre vonatkozó információk
A termék kémiai jellemzője:
Leírás: szintetikus polimerekből, pigmentekből, töltőanyagokból készült.
Veszélyes anyagtartalom:
EINECS
szám: megjelölt
CAS szám
: R-mondatok, tartalom %. nem jelölésköteles
Kiegészítő figyelmeztetések
:
Az R mondatok világos magyarázatát lásd a 16. fejezetben.

4. Elsősegély nyújtási intézkedések
Általános figyelmeztetések:
A tünetek megjelenésekor vagy kétes esetekben kérjünk orvosi segítséget. Öntudatlan állapotba kerülés esetén semmit se töltsünk a szájba.
Belégzés esetén
:
Engedjünk be friss levegőt, igyekezzünk megnyugodni és melegen tartani magunkat. Szabálytalan légzés vagy légzéskimaradás esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést. Öntudatlan állapot esetén stabil oldalfekvést kell alkalmazni és orvosi segítséget hívni.
Bőrre jutás esetén
:
A bepiszkolódott és átitatódott ruhát azonnal vegyük le. A nedves bőrfelületetett vízzel és szappannal gondosan tisztítsuk meg vagy megfelelő tisztítószert alkalmazzunk. Ne használjunk oldószert vagy hígítót.
Szembejutás esetén
:
Vegyük ki a kontaktlencsét. A szemhéjat tartsuk nyitva és 10 percen keresztül alaposan mossuk ki tiszta, folyó vízzel. Hívjunk orvosi segítséget.
Lenyelés esetén
:
Lenyelés esetén azonnal forduljunk orvoshoz! Az érintett személyt nyugtassuk meg. Ne hánytassuk!

5. Tűzvédelmi intézkedések
Megfelelő oldószerek
:
hab (nem alkoholos).,széndioxid, por, vízpermet.
Biztonsági szempontból nem megfelelő oldóanyag
:
vízsugár
Különleges veszélyhelyzet alakulhat ki az anyag vagy annak készítése során, égéstermékek és keletkező gázok:

Égéskor sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlás termékek belégzése komoly egészségkárosodást okozhat.
Különleges védőfelszerelés a tűzvédelemhez:

Megfelelő gázálarc kötelező.
További előírások:

Zárt tartót a tűzfészek közelében vízzel kell hűteni. Az oldófolyadékot nem szabad a csatornába ereszteni.

6. Intézkedés arra az esetre, ha váratlanul gázok szabadulnának el
Személyre szabott biztonsági intézkedések:

Ne lélegezzük be a gőzöket. Tartsuk be a biztonsági előírásokat ( Lásd. 7.és 8.fejezet).
Környezetvédelmi intézkedések:

Ne engedjük le a csatornába. Folyók, tengerek vagy a vízhálózat szennyezése esetén a helyi törvényeknek megfelelően értesítsük az illetékes hatóságokat.
Tisztítási eljárás:

A kiömlő anyagot nem égő szerrel ( pl. homok, föld, kovaföld, vermiculit ) különítsük el és a helyi rendelkezéseknek megfelelően gyűjtsük be a megfelelő tárolókba ( lásd. 13. fejezet). Előírásszerűen tisztítsuk meg tisztítószerrel, de lehetőség szerint ne használjunk oldószert.

7.Kezelés és tárolás
Kezelés
Útmutató a biztonságos használathoz
:
Az anyagot csak olyan helyeken használjuk, ahol nyílt láng, tűz vagy más gyújtóforrás nincs a közelben. Kerüljük a szemmel vagy bőrrel való érintkezést. Ne lélegezzük be a gőzöket, permetet és csiszolóporokat. Munka közben ne együnk, igyunk, dohányozzunk.
Egyéni védőfelszerelés lásd. A 8.fejezetben.A törvényi biztonsági és óvintézkedéseket be kell tartani.
Tárolás:
A tároló helyiségek és tartályok követelményei:

A tárolót szorosan zárjuk be. A tartályt nyomással ne ürítsük, ne legyen nyomás alatt! Dohányozni tilos. Jogosulatlan személyeknek tilos a hozzáférés. A nyitott tartályt gondosan zárjuk le, és állítva tároljuk, hogy az esetleges kifolyást megakadályozzuk.
Együtt tárolási intézkedés:
Erősen savas és alkáli anyagoktól, valamint oxidálódó anyagoktól tartsuk távol.
A tárolási feltételek további előírásai:

Mindig olyan tartályokban őrizzük, amelyek az eredetieknek megfelelnek. Tartsuk be a címkén található utasításokat. 10 és 35 ͦ C fok közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyiségben tároljuk. Védjük a hőségtől és közvetlen napsugárzástól. Tartsuk távol gyújtóforrásoktól.

8. Az expozíció elhatárolása és ellenőrzése / Egyéni védelem
Technikai berendezések kialakításának további előírásai:

Gondoskodni kell a jó szellőztetésről. Ezt elérhetjük a helyi vagy szobai elszívó berendezésekkel. Amennyiben ez nem elegendő, hogy az aerosol és higítóanyag koncentrációt a megfelelő érték alatt tartsuk, megfelelő gázálarcot kell használni.
Alkotórészek a munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékekhez
EINECS szám megjelölés, megfelelő érték betartása
További utasítás:

A megadott munkahelyi határértékeket (AGW) az érvényes TRGS 900 kialakításakor alakították ki. A maradék adatokat (MAK) a TRGS 900 2006 januárjától felemelte az átdolgozás érdekében ( a felemelt levegő határértékeket további információ érdekében megadják ).
Egyéni védelem
Légzés védelmében:

BG 190-es szabályt „ gázálarcok használata „ be kell tartani.
Ha az oldószeranyag koncentráció a levegő határérték felett helyezkedik el, akkor egy erre a célra alkalmas maszkot kell használni.
A kereskedelmi forgalomban használt BGI 693 minősítésű gázmaszk.
A kéz védelmében:

BG 195-ös szabályt „Védőkesztyűk használata „ be kell tartani. Erre egy EN 374-es bevizsgált vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyű a legalkalmasabb. Rövidebb idejű használatra ( pl. permetezéstől való védelem ) egy latex, kis kloropenalos, legfeljebb 0,4 mm vastag, >480 min nyomatú védőkesztyűt ajánlunk.
A védőkesztyűt minden esetben a munkahelyi alkalmazásnak megfelelően le kell tesztelni ( mechanikai állóság, termékellenállóság ). Használatkor, tároláskor, ápoláskor és a kesztyű kicserélésekor követni kell a kesztyűt gyártó cég előírásait és információit. A védőkesztyűket sérüléskor vagy az első elhasználódás megjelenésekor ki kell cserélni.
A munkamentet úgy kell kialakítani, hogy ne kelljen folyamatosan kesztyűt használni.
Azt a bőrfelületet, amely érintkezhet a termékkel, védőkrémmel kell bekenni.
A szem védelmében:

BC 192-es szabályt „ A szem és az arc védelmének használatához „ be kell tartani.
A folyadék kispriccelése érdekében használjunk védőszemüveget.
Óv – és higiéniai intézkedések:

Bőrfelülettel való érintkezés esetén alaposan mossuk meg vízzel és szappannal vagy használjunk megfelelő tisztítószert. Ne használjunk organikus oldószert.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:
Külső megjelenés

Forma: folyékony
Szín: lásd a kézikönyvet
Szag: jellegzetes
Biztonsági szempontból releváns adatok:

MegnevezésÉrtékEgységMódszer
Égéspont:> 100°CAbel Pensky
Lobbanáspont:n.a.°C
Alsó határérték:n.a.Vol. %
Felső határérték:4,9Vol. %
Gőznyomás 20°C – nál: 5.9mbarszámolva
Sűrűség 20°C- nál: 1.014g/cm³számolva
Oldódhatóság:vízben keverhető
Viszkozitás: 20°C-nál6000
mPa•sDIN 53019/T1 Haake
Oldóanyagszer vizsgálat: < 3%ADR/RID esetén
Oldóanyagszer tartalom:0%

10. Stabilitás és reakcióképesség
A kerülendő feltételek
:
Az ajánlott előírások alkalmazása esetén tároláskor és kezeléskor stabil ( lásd. 7.fejezet )
Kerülendő anyagok
:
Az erősen savas és alkáli anyagoktól, valamint az oxidálódó anyagoktól tartsuk távol, hogy elkerüljük az exoterm reakciókat.
Veszélyes bomlástermékek:

Magas hőmérséklet esetén veszélyes bomlás termékek, pl. széndioxid, szénmonoxid, füst, nitrogénoxid keletkezhet.

11. Toxikológiai adatok:
Gyakorlati tapasztalatok:
Egyéb megfigyelések:

Az anyaggal való hosszabb vagy ismételt érintkezést követően a bőr zsírosodik, de nem okoz allergiás bőrproblémát és /vagy bőrsérülést. A folyékony permetek irritálhatják a szemet vagy mindkét oldalán sérüléseket okozhatnak.
Általános jellemzők:
A termék átvizsgált. Az elkészítést a hagyományos módszerek ( az 1999/45/EG EU irányvonal eljárása ) alapján és a toxikológiai veszélyeknek megfelelően határozzák meg ( lásd a 3. és 15. fejezet ).

12. Környezetvédelmi adatok
Ne eresszük le a csatornába.
Az elkészítést a 1999/45/EG EU irányvonal hagyományos módszereinek megfelelően és nem környezetre káros anyagként értékelték.

13. Kidobásra vonatkozó utasítások
Termék
Ajánlás:

Ne eresszük a csatornába.
Európai szemételőírás
:
080112 színező és lakkozó szemetek, kivéve azok, amik a 080111 alá esnek.
Szennyezett csomagolás
Ajánlás:

Az üres tartályokat ócskavasként vagy újrahasznosított anyagként lehet felhasználni.
A nem rendeltetésszerűen kiürített kötegeket egyéb szemétnek tekintjük.

14.Szállítási adatok
A szállítmányt a következő megjelölésekkel látják el, gépjárműve való szállítás esetén ADR, vonattal RID, hajóval IMDG és légi szállítás esetén ICAO/IATA.
Gépi/vasúti szállítás:

ADR/RID osztály: nincs kárveszélyviselés a szállítási rendelet értelmében.
Kárcédula: nem jelölésköteles
UN szám: nem jelölésköteles
Kárszám: nem jelölésköteles
A termék megjelölése:
Csomagolási csoport: nem jelölésköteles
Hajószállítás:

IMDG osztály: nem jelölésköteles
Kárcédula: nem jelölésköteles
Ems: nem jelölésköteles
UN szám: nem jelölésköteles
Helyes műszaki megnevezés:
Csomagolási csoport: nem jelölésköteles
Tengeri szennyezés: nem jelölésköteles
Légi szállítás:

ICAO/IATA osztály: nem jelölésköteles
UN szám: nem jelölésköteles
Helyes műszaki megnevezés: nem jelölésköteles
Csomagolási csoport: nem jelölésköteles

15. Szabályozási előírások

Az EU 1999/45/EG irányvonalának megfelelő megjelölés
A termék kezdőbetűinek és veszélyességének megjelölése: nem jelölésköteles
tartalmaz: nem jelölésköteles
R-mondatok: nem jelölésköteles
S-mondatok: nem jelölésköteles

Meghatározott elkészítés különleges megjelölése: nem jelölésköteles

Az 1999/45/EG irányvonal
VOC (g/l) DIN ISO 11890: 0.000
VOC (g/l) ASTM D-3960-1: 0.000

A 2004/42/EG / II függelék irányvonal:
EU határérték a termékre: (Kat. A/c) 75 g/l (2007) 40 g/l (2010)
Ez a termék max. 0.0000 g/l VOC-t tartalmaz.

Nemzeti előírások:
Utasítás az alkalmazás korlátozásához
:
Az anya- és a fiatalkorúak védelmét figyelembe kell venni.
Ipari baleseti rendelet
: nincs az Ipari baleseti rendelet alatt
Víz veszélyességi osztály:
1 (egyéni besorolás)
( a VwVwS 4-es függelékének kevert szabálya alapján)
( VwVwS: Víz-szennyező anyagok közigazgatási rendelete)

Az egykori VbF (Rendelet gyúlékony folyadékokról) szerint besorolás: a 2 § szerint

Üzembiztonsági rendelet szerinti besorolás: nem jelölésköteles
MU – levegő: 86 levegő szerinti adatok és 31. A Szövetségi Emisszió védelmi Rendelettel (BlmSchV) összefüggésben: nem jelölésköteles
Osztály I:
0.00 % II: 0.00 % III: 0.00 %
MU – levegő: Szövetségi Emisszió-védelmi Törvény (Műszaki utasítás a
levegő tisztántartásáról – MU – levegő) (2002) 5.2.5 fejezet organikus anyagok:- nem esik a MU – levegő szabályozása alá

Egyéb előírások, korlátozások, tiltó rendelkezések:
-BGR 190 „Gázmaszk használata”
-BGR 192 „Szem – és arcvédő használata”
-BGR 195 „Védőkesztyű alkalmazása”
(BGR: Szakmai egyesületi munkabiztonsági- és munkaegészségügyi szabályozások.)

16. Egyéb adatok
A 3.fejezetből a mindenkori jelöléssel ellátott R-mondatok: nem jelölésköteles
További információ:

Ezen a biztonsági adatlapon szereplő valamennyi adat jelenlegi ismereteinknek és a nemzeti, valamint az EU szabályozásnak megfelelnek. A terméket nem szabad írásbeli engedély nélkül másra, mint az 1. fejezetben megnevezett rendelhetési célra használni.
A használó felel valamennyi törvényi rendelkezés betartásáért. Az ezen a biztonsági adatlapban szereplő adatok leírják termékünk biztonsági követelményeit és nem jelölik a termék tulajdonságainak biztosítását.
Az ezen a biztonsági adatlapon szereplő adatok a veszélyes anyag rendelet 6 § és a 1907/2006 (EG)szerint megfogalmazottak.

 

Scroll to Top